استقبال مردم از برگزیدگان ایرانی جشنواره کن ۲۰۱۶دیدگاهها بسته شده است.