جزیره ای کوچک و دیدنی در برزیل

به گزارش عرصه، این جزیره به قدری کوچک است که می توان با پای پیاده ظرف ۵ دقیقه دور آن چرخید.دیدگاهها بسته شده است.