مسجد باید مرکز نظارت بر عملکرد حکومت باشد


عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: گردآوری جوانان، استقبال از آنها و فعال کردنشان در تحولات سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین وظایف مساجد محسوب می‌شود.


Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.