اشتباه تایپی کاربران فارسی، رشقظثسا۳ ،یهلهنشمش ،غتز ،فشذدشن و ذشئش …

به گزارش عرصه ، کاربران ایرانی در هنگام جستجو در اینترنت موقع تایپ فارسی به اشتباه از کیبورد انگلیسی استفاده می کنند و هنگام تایپ انگلیسی از کیبود فارسی استفاده می کنند که کلمات جالب زیر حاصل این اشتباه تایپی است. قطعا شما هم چندین بار مرتکب این اشتباه شده اید.

شاید شما هم چندین بار مرتکب این اشتباه شده اید، در زیر مواردی از این جستجوها را میتوانید ببینید:

google.com         لخخلمث.زخئ

yahoo.com          غشاخخ.زخئ

facebook.com     بشزثذخخن.زخئ

bing.com           ذهدل.زخئ

twitter.com       فصهففثق.زخئ

yjc.ir                 غتز.هق

youtube.com     غخعفعذث.زخئ

instagram.com   هدسفشلقشئ.زخئ

کلوب                ;g,f                زمخخذ.زخئ

blogfa              ذمخلبش.زخئ      بلاگفا                fgh’th

blog.ir              ذمخل.هق             fgh’

varzesh3.com   رشقظثسا۳٫زخئ      ,vca 3

آپارات               aparat       h\hvhj

میهن بلاگ        ldik fgh’

فارس نیوز        بشقسدثصس       thvs kd,c      farsnews

دیوار               یهرشق         nd,hv       divar

باما                fhlh        bama.ir           ذشئش.هق

هم میهن      il ldik

sanjesh.org  سشدتثسا.خقل    سنجش       sk[a

Digikala.com      یهلهنشمش.زخئ       nd[d ;hgh

Bankmellat.ir   ذشدنئثمشف.هق    fhk; lgj

tabnak.ir تابناک     jhfkh;    فشذدشن.هق

پیکوفایل   Picofile.com   حهزخفایل.زخئ     \d;,thdg

Beytoote.com   بیتوته   fdj,ji    ذثغفخخفث.زخئ

Telegram.me  تلگرام    فثمثلقشئ   فثمثلقشئ.ئث     jg’vhl

Bmi.ir   بانک ملی ایران    fhk; lgd     ذئه.هق

Asriran.com   عصر ایران    uwv hdvhk     شسقهقشد.زخئ

Tebyan.net    تبیان    jfdhk    فثذغشد.دثف

Tasnimnews.com   تسنیم نیوز     jskdl kd,c    فشسدهئدثصس.زخئ

Akairan.com     آکا ایران   شنشهقشد.زخئ    H;hv hdvhk

Isna.ir    ایسنا    هسدش.هق   hdskh

۱varzesh.com     یک ورزش  d; ,vca     ۱   رشقظثسا.زخئ

Bamilo.com    بامیلو    ذشئهمخ.زخئ   fhldg,

P30download.com   پی سی دانلود   ح۳۰یخصدمخشی.زخئ     \d sd nhkg,n

۹۰tv.ir    نود    ۹۰فر.هق      k,n jd ,d

Soft98.ir    سافت ۹۸      سخبف۹۸٫هق    shtj 98

Entekhab.ir   انتخاب     ثدفثناشذ.هق    hkjohf

Kanoon.ir    کانون     نشدخخد.هق     ;hk,k

Niksalehi.com    نیک صالحی    kd; whgpd   دهنسشمثاه.زخئ

 Downloadha.com   دانلودها    nhkg,n ih    یخصدمخشیاش.زخئ

E-estekhdam.com   ای استخدام    hd hsjonhl    ث-ثسفثنایشئ.زخئ

Microsoft.com   مایکروسافت    ئهزقخسخبف.زخئ   lhd;v,shtj

Anetwork.ir   ای نتورک    hd kj,v;    شدثفصخقن.هق

Mci.ir   ام سی آی    ئزه.هق   ilvhi h,g

hdvhksg   هقشدزثمم.هق    irancell.ir

Webgozar.com  وبگذر    صثذلخظشق.زخئ    ,f’bv

Zoomit.ir   زومیت     ظخخئهف.هق     c,ldj

P30world.com   پی سی ورد   ح۳۰صخقمی.زخئ

Softgozar.com   سافتگذر   سخبفلخظشق.زخئ    shtj’bv

Alef.ir   الف   شمثب.هق    hgt

Iranestekhdam.ir   ایران استخدام   هقشدثسفثنایشئ.هق  hdvh hsjonhl

Payline.ir  پی لاین   حشغمهدث.هق

Cafebazaar.ir  کافه بازار   زشبثذشظشق.هق   ذشظشق.هق

Rasekhoon.net   راسخون    قشسثناخخد.دثف   vhso,k

Snn.ir   اس ان ان    سدد.هق

Rajanews.com   رجانیوز    قشتشدثصس.زخئ   v[hkd,c

Arsekhabar.ir عرصه خبر    شقسثناشذشق.هقدیدگاهها بسته شده است.