ثبت ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت/ لزوم پرهیز از اقدامات موازی

به گزارش عرصه، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در خصوص وضعیت فعلی پرونده سلامت الکترونیک گفت: خوشبختانه با اقدامات وسیع وزارت بهداشت هم اکنون سامانه سیب در سراسر کشور مستقر است و برای ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شده و بیش از ۲۰ میلیون نفر، از یک تا چندین خدمات بهداشتی درمانی دریافت کرده‌اند.

وی در خصوص مبانی قانونی استقرار این پرونده گفت: طبق ماده۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، قرار است اقدامات مربوطه انجامشود. همچنین طبق بند الف همین ماده، وزارت بهداشت مکلف است با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

معاون کل وزارت بهداشت در ادامه افزود: بر اساس این بند، کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند و وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز طبق بند ب همین ماده ۳۵ مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات‌درمانی و بیمهای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» فوق الذکر ساماندهی کند.

حریرچی در خصوص اقدامات مستقل از طرف بعضی سازمانهای بیمه گر در این زمینه گفت: طبق بند الف و ب ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم مبنا ایجاد و عملکرد سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان است که ایجاد شده و هم اکنون در حال کار موفق و موثر است. بنابراین باید از اقدامات موازی و ایجاد هزینه برای کل نظام سلامت و ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اجتناب شود.دیدگاهها بسته شده است.