اعلام برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷

به‌ گزارش ‌عرصه،  کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام برنامه کامل زمان بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷ را به شرح ذیل اعلام کرد:

(کلیه ساعت‌ها به وقت تهران است):

گروه : A ایران، بحرین، چین، مالزی و افغانستان

گروه : B عمان، لبنان، ازبکستان و تایلند

گروه : Cژاپن، امارات، عراق و قطر

شنبه ۱۴ اسفند

بازی ۱: چین – بحرین / ساعت ۰۹:۳۰ / ترنگانو-مالزی

بازی ۲: افغانستان – مالزی / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

یکشنبه ۱۵ اسفند

بازی ۳: افغانستان – چین / ساعت ۰۹:۳۰ / ترنگانو-مالزی

بازی ۴: مالزی – ایران / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

دوشنبه ۱۶ اسفند

بازی ۵: امارات – عراق / ساعت ۰۷:۰۰ / ترنگانو-مالزی

بازی۶: ژاپن – قطر / ساعت ۰۷:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی۷: لبنان – ازبکستان / ساعت ۰۹:۳۰ / ترنگانو-مالزی

بازی ۸: عمان – تایلند / ساعت ۱۰:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۹: بحرین – مالزی / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۰: ایران – افغانستان / ساعت ۱۲:۳۰ /ترنگانو-مالزی

سه شنبه ۱۷ اسفند

بازی ۱۱: قطر – امارات / ساعت ۰۷:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۲: عراق – ژاپن / ساعت ۰۷:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۳: تایلند – لبنان / ساعت ۰۹:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۴: ازبکستان – عمان / ساعت ۱۰:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۵: بحرین – افغانستان / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۶: چین – ایران / ساعت ۱۲:۳۰ /ترنگانو-مالزی

چهارشنبه ۱۸ اسفند

بازی ۱۷: عراق – قطر / ساعت ۰۷:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۸: ژاپن – امارات / ساعت ۰۷:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۹: ازبکستان – تایلند / ساعت ۰۹:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۲۰: عمان – لبنان / ساعت ۱۰:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۲۱: مالزی – چین / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۲۲: ایران – بحرین / ساعت ۱۲:۳۰ /ترنگانو-مالزیدیدگاهها بسته شده است.