انتصابات جدید در بانک ملی ایران


طی احکامی از سوی حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران انتصاباتی به شرح ذیل انجام شد :
۱- داوود ملک نیا رییس اداره کل آموزش
۲- هادی سالار خیلی سرپرست اداره کل سازمان و روشهادیدگاهها بسته شده است.