این مرد سال هاست که با گرگ ها زندگی می کند!

به گزارش عرصه؛ درواقع اگر بخواهیم واضحتر بگوییم، او رهبر گله گرگ هاست. زندگی ۴۰ ساله در پارک جنگلی حومه زارلند، باعث شده تا گرگ ها او را به عنوان رییس خود بپذیرند. او تا کنون بیش از ۷۰ گرگ را پرورش داده، برای آن ها غذا پیدا کرده و با دهان، آن ها را تغذیه می کند. در زیر عکس هایی از این مرد عجیب را می بینیم.

 

 دیدگاهها بسته شده است.