اقدام عجیب مسافر زن در فرودگاه

به گزارش عرصه؛ یک زن در فرودگاه آمریکا سعی داشت پرنده طاووس خود را به داخل پرواز ببرد اما کارمندان فرودگاه از این اقدام جلوگیری کردند.

حمل طاووس در فرودگاه

 

 دیدگاهها بسته شده است.