تداوم رشداقتصادی در شش فصل/بانکها ۶۱۳هزار میلیارد تومان وام دادند


تداوم رشداقتصادی در شش فصل/بانکها ۶۱۳هزار میلیارد تومان وام دادنددیدگاهها بسته شده است.