خروج بنیاد مستضعفان از پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان


خروج بنیاد مستضعفان از پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد توماندیدگاهها بسته شده است.