مذاکرات برای پرواز مستقیم تهران-عشق‌آباد/کاهش نرخ ترانزیت ۲کشور


مذاکرات برای پرواز مستقیم تهران-عشق‌آباد/کاهش نرخ ترانزیت ۲کشوردیدگاهها بسته شده است.