قیمت سکه اندکی کاهش یافت/نرخ همچنان بالای دو میلیون تومان


قیمت سکه اندکی کاهش یافت/نرخ همچنان بالای دو میلیون توماندیدگاهها بسته شده است.