خوشبینی محتاطانه بازارها به دیدار ترامپ-کیم/ قیمت نفت بالا رفت


خوشبینی محتاطانه بازارها به دیدار ترامپ-کیم/ قیمت نفت بالا رفتدیدگاهها بسته شده است.