نقض حقوق‌بشر در بحرین محکوم است و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند


نقض حقوق‌بشر در بحرین محکوم است و زندانیان سیاسی باید آزاد شونددیدگاهها بسته شده است.