افزایش فشار آمریکا بر پالایشگاه‌های ژاپن برای کاهش خرید نفت ایران


افزایش فشار آمریکا بر پالایشگاه‌های ژاپن برای کاهش خرید نفت ایراندیدگاهها بسته شده است.