۱۲ بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها در چارچوب برنامه جامع


۱۲ بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها در چارچوب برنامه جامعدیدگاهها بسته شده است.