دشمن می‌خواهد با ایجاد فاصله طبقاتی مردم را به انقلاب بدبین کند


دشمن می‌خواهد با ایجاد فاصله طبقاتی مردم را به انقلاب بدبین کنددیدگاهها بسته شده است.