احتمال مذاکرات دوجانبه روسای جمهور روسیه و ایران در قزاقستان


احتمال مذاکرات دوجانبه روسای جمهور روسیه و ایران در قزاقستاندیدگاهها بسته شده است.