امان با دید مثبت به بازگشایی گذرگاه مرزی «نصیب» با سوریه می‌نگرد


امان با دید مثبت به بازگشایی گذرگاه مرزی «نصیب» با سوریه می‌نگرددیدگاهها بسته شده است.