مخاطرات پرداخت یارانه ارزی به واردات/فقدان نظام توزیع کالای اساسی


مخاطرات پرداخت یارانه ارزی به واردات/فقدان نظام توزیع کالای اساسیدیدگاهها بسته شده است.