افتتاح همزمان ۱۷۰۰ فضای آموزشی ، ورزشی و پرورشی در سراسر کشور با حضور معاون اول رییس جمهوری


افتتاح همزمان ۱۷۰۰ فضای آموزشی ، ورزشی و پرورشی در سراسر کشور با حضور معاون اول رییس جمهوریدیدگاهها بسته شده است.