آخرین آزمایش لباس فضایی

به گزارش عرصه، بررسی و معاینه لباس‌ها در سالن آزمایش لباس و تجهیزات زیستی در بایکونور انجام گرفت که کلیه سامانه‌های مورد نیاز از سوی شرکت زوزدا در آنجا قرار دارد.

فضانوردان در گام اول لباس را با کمک کارشناسان زوزدا می پوشند که مراحل آن مشخص است و فضانوردان باید بطور دقیق آن را فرا بگیرند زیرا در فضا این لباس را، بر حسب نیاز باید چند بار بپوشند . از جمله تمرین های فرار اضطراری در فضا است که کارشناسان مرکز هدایت پرواز چالاکی فضانوردان برای پوشیدن لباس و ورود به ناو سایوز برای فرار اضطراری از ایستگاه فضایی بین المللی را باید بطور دقیق محاسبه کنند.

در گام دوم، با فرستادن هوا به داخل لباس، آن را آزمایش می کنند که کاملا کیپ بوده و هیچ منفذی برای خروج هوا نداشته باشد. در این حال لباس مانند یک بادکنک، باد می‌شود و فضانورد باید وضعیت بدنی اش را در این لباس پرباد گزارش دهد.

در زمان تمرین و آزمایش دقایقی به خبرنگاران اجازه دادند از فضانوردان عکس بگیرند. البته به عنوان بخشی از کار، کلیه مراحل تمرین و بررسی لباس, بطور دقیق و کامل و از چند زاویه فیلمبرداری می شود تا اگر در آینده مشکلی پیش آمد مشخص شود ریشه در کجا بوده است.

آوچینین و هیگ نزدیک به سه ساعت برای بررسی لباس و تمرین مربوط به پوشیدن آن در شرایط اضطرای، در سالن آزمایش بسر بردند و بالاخره اسناد مربوط به صحت کار لباس بطور مشترک توسط کارشناسان زوزدا و فضانوردان امضا شد.

فضانوردان از لباس فضایی سوکول در زمان پرتاب, رسیدن به ایستگاه فضایی بین المللی، همچنین در وقت بازگشت به زمین استفاده می شود . این لباس در هر شرایطی می تواند به عنوان یک سامانه مستقل، هوای مورد نیاز فضانورد را تامین کند و با توجه به کیپ بودن آن، جنانچه در هوای داخل ناو اختلالی پیش آید، از جان فضانورد محافظت کند.دیدگاهها بسته شده است.