ذوالفقاری با وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان دیدار کرد


ذوالفقاری با وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان دیدار کرددیدگاهها بسته شده است.