تمام مرزها درگیر قاچاق سوخت است/ابطال ۱۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر


تمام مرزها درگیر قاچاق سوخت است/ابطال ۱۲۴ هزار کارت سوخت مهاجردیدگاهها بسته شده است.