درخواست کمیسیون انتخابات افغانستان برای تعلیق انتخابات در«قندهار»


درخواست کمیسیون انتخابات افغانستان برای تعلیق انتخابات در«قندهار»دیدگاهها بسته شده است.