شکست بی‌صدای تحریم‌های ترامپ/بازار آرام و بدون تکانه


شکست بی‌صدای تحریم‌های ترامپ/بازار آرام و بدون تکانهدیدگاهها بسته شده است.