ملت ایران در مبارزه بی امان با نظام مستکبر آمریکا پیروز خواهد شد


ملت ایران در مبارزه بی امان با نظام مستکبر آمریکا پیروز خواهد شددیدگاهها بسته شده است.