صحبت‌های امید اول طلای وزنه برداری ایران قبل از رقابت حساس امروز؛تشنه طلا هستم


صحبت‌های امید اول طلای وزنه برداری ایران قبل از رقابت حساس امروز؛تشنه طلا هستمدیدگاهها بسته شده است.