تمام سناریوهای برگزیت رشد اقتصادی انگلیس را به شدت کاهش می‌دهد


تمام سناریوهای برگزیت رشد اقتصادی انگلیس را به شدت کاهش می‌دهددیدگاهها بسته شده است.