تعطیلی مراکز تجاری آمریکا درسه ماهه ۲۰۱۹از کل سال گذشته پیشی گرفت


تعطیلی مراکز تجاری آمریکا درسه ماهه ۲۰۱۹از کل سال گذشته پیشی گرفتدیدگاهها بسته شده است.