استقرارجنگنده های آمریکایی دررومانی به بهانه جلوگیری ازحمله روسیه


استقرارجنگنده های آمریکایی دررومانی به بهانه جلوگیری ازحمله روسیهدیدگاهها بسته شده است.