انگشت نسل جوان بر روی ماشه است/حضور آمریکا درخلیج فارس نمایشی است


انگشت نسل جوان بر روی ماشه است/حضور آمریکا درخلیج فارس نمایشی استدیدگاهها بسته شده است.