ناکامی آمریکا در نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره انفجار نفتکش ها


ناکامی آمریکا در نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره انفجار نفتکش هادیدگاهها بسته شده است.