۴۰۰ میلیارد برای تکمیل دو آزادراه تهران-شمال و همت-کرج تخصیص یافت


۴۰۰ میلیارد برای تکمیل دو آزادراه تهران-شمال و همت-کرج تخصیص یافتدیدگاهها بسته شده است.