روایت محسن رضایی از آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص /دولت به سولات پاسخ داده است


روایت محسن رضایی از آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص /دولت به سولات پاسخ داده استدیدگاهها بسته شده است.