جامعه بین‌الملل به شکل‌گیری یک دموکراسی جهانی نیاز دارد


جامعه بین‌الملل به شکل‌گیری یک دموکراسی جهانی نیاز دارددیدگاهها بسته شده است.