جمال عرف:‌ انتخابات اسفند ۹۸ در نهایت سلامت و امنیت برگزار شد/سال پایانی دولت سال تعهد و فعالیت بیشتر است


جمال عرف:‌ انتخابات اسفند ۹۸ در نهایت سلامت و امنیت برگزار شد/سال پایانی دولت سال تعهد و فعالیت بیشتر استدیدگاهها بسته شده است.