صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، نقطه مبهم پازل اقتصاد کشور


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، نقطه مبهم پازل اقتصاد کشوردیدگاهها بسته شده است.