تدبیری که حلقه فساد در ورزش را می‌شکند

اراده برای رخنه در حیات خلوت مفسدان ورزشی تدبیری جدی به شمار می‌رود که وزارت ورزش و جوانان آن را کلید زده و از نهادهای امنیتی و قضایی برای مبارزه در این زمینه تقاضای کمک کرده است.


دیدگاهها بسته شده است.