حضور کارشناسان اسرائیلی در سقطرا یمن برای ایجاد پایگاه نظامی


حضور کارشناسان اسرائیلی در سقطرا یمن برای ایجاد پایگاه نظامیدیدگاهها بسته شده است.