توافقنامه‌های صلح،نه بین دشمنان، بلکه بین متحدان دیرینه امضامیشود


توافقنامه‌های صلح،نه بین دشمنان، بلکه بین متحدان دیرینه امضامیشوددیدگاهها بسته شده است.