نیمی از جمهوریخواهان معتقدند بایدن به دلیل تقلب پیروز انتخابات شد


نیمی از جمهوریخواهان معتقدند بایدن به دلیل تقلب پیروز انتخابات شددیدگاهها بسته شده است.