برگزاری مسابقه زنده در نمایشگاه عاشورایی منوط به اجازه ستاد کرونا


برگزاری مسابقه زنده در نمایشگاه عاشورایی منوط به اجازه ستاد کرونادیدگاهها بسته شده است.