بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از کارخانه‌های نداجا در بندرعباس


بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از کارخانه‌های نداجا در بندرعباسدیدگاهها بسته شده است.