امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد


امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شددیدگاهها بسته شده است.