ریزش قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفت/ سمند ۸ میلیون تومان ارزان شد


ریزش قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفت/ سمند ۸ میلیون تومان ارزان شددیدگاهها بسته شده است.