اعلام رتبه بیمارستان‌های کشور در پاندمی کرونا

براساس نتایج نهایی ارزیابی‌های اعتباربخشی دور چهارم بیمارستان‌های کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیشترین رتبه‌های عالی و برتر را کسب کرده است.


دیدگاهها بسته شده است.