با جدیت دنبال اصلاح حرکت های خودسرانه بعضی از مقامات مرزبانی گرجستانیم

سفیر ایران در گرجستان گفت: کلیه مدارک ومستندات رویکرد سلیقه ای وغیر منطقی چندتن مامورین مرزبانی که متناقض با دستورالعمل ومقررات دولت گرجستان بوده است رادراختیار مقامات گرجستان قرارداده ایم وامیدواریم وزارت خارجه گرجستان با درایتی که درمدیران انها دیده می شود این عوارض نامناسب وهزینه ساز راهرچه سریع اصلاح سازند.


دیدگاهها بسته شده است.