تور به آذربایجان(باکو)

به گزارش «عرصه» به نقل از خدمات مسافرتی ماهوته تور آذربایجان(باکو) به شرح زیر برگزار میکند.                        ...

تور ییلاقی اولسبلانگاه

به گزارش «عرصه» به نقل از خدمات مسافرتی ماهوته تور دو روزه به ییلاقی اولسبلانگاه به شرح زیر برگزار میکند.   تاریخ و مدت برنامه: ۲ روزه- پنج شنبه ۱۴/۰۳/۹۵ قیمت: ۲۹۵هزار تومان ساعت و محل حرکت: راس...

طبیعت گردی یک روزه دریاچه شورمست

به گزارش «عرصه» به نقل از شرکت خدمات مسافرتی ماهوته تور یک روزه به دریاچه شورمست به شرح زیر برگزار میکند   تاریخ و مدت برنامه: جمعه ۰۷/۰۳/۹۵ –یکروزه قیمت:  ۱۱۴هزارتومان ساعت و محل حرکت: ۵ صبح : ...

طبیعت گردی یک روزه نوا و دشت آزو

به گزارش «عرصه» به نقل از شرکت خدمات مسافرتی ماهوته تور یک روزه به نوا و دشت آزو به شرح زیر میباشد.   تاریخ و مدت برنامه: جمعه ۰۷/۰۳/۹۵ –یک روزه قیمت:  ۸۱ هزارتومان ساعت و محل حرکت: ۰۵:۳۰ صبح از...